Cliqueu aquí si no veieu correctament aquest missatge
Butlletí mensual | Març 2015

Legislació

 Resolució de 9 de març de 2015, de la Direcció General de la Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2015.

 Ordre HAP/410/2015, de 11 de març, per la qual es modifica la Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la que s’aprova el modelo 143 per la sol·licitud de l’abonament avançat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l’IRPF i es regulen el lloc, termini i formes de presentació; i s’amplia el termini de presentació del model 290 de declaració informativa anual de comptes financeres de determinades persones dels estats-units corresponen a l’any 2014.

 Correcció d’errades de la llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats

 Correcció d’errades de la llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, la llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials, i la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’e estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adapten altres mesures tributàries i  financeres.

 Ordre HAP/523/2015, de 25 de març, per la qual es modifica la Ordre EHA/1721/2011, de 16 de juny, per la qual s’aprova el model 222 per efectuar pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal establint-se les condicions generals i el procediment per la seva presentació telemàtica i l’ Ordre HAP/2055/2012, de 28 de setembre, por la qual s’aprova el model 202 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents corresponents a establiments permanents i entitats d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol i s’estableixen les condicions generals i el procediment per la seva presentació telemàtica.

 LLEI 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

 LLEI 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

 Ordre HAP/460/2015 de 10 Mar. (model 368 de «Declaración-liquidación periódica de los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el IVA»)

 Resolució de 5 de marzo de 2015, de la Direcció General de la Agència Estatal d’ Administració Tributària, en relació amb el registre i gestió de les autoritzacions de despatx duaner.

 Resolució de 10 de març de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat por la qual es determina l’estructura, justificació, tramitació i rendició del compte dels tributs estatals i recursos d’altres Administracions i Ens Públics.

 Ordre HAP/467/2015, de 13 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre Patrimoni, exercici 2014, es determina el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s’estableixen els procediments d’obtenció o posada a disposició, modificació i confirmació de l’esborrany de declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i es determinen les condicions generals i el procediment per la presentació d’ambdós per mitjans telemàtics o telefònics.


Projectes de llei
 
 Projecte de Real Decret de modificació del Reglament de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques, aprovat pel RD 439/2007, de 30 de Març i el Reglament del IRNR, aprovat pel RD 1776/2004, de 30 de juliol.

 Projecte d’Ordre per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost de societats i de l’impost sobre la renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència al territori espanyol, pels períodes impositius iniciats entre 1 de gener i el 31 de desembre de 2014, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració e ingrés i s’estableixen les condicions generals i el procediment per la seva presentació electrònica, per efectuar les observacions que considerin oportunes. 


Jurisprudència
Sentències

 TJUE, Sala Cuarta, S, 5 Mar. 2015, C-502/2013
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AFEGIT.
TS, Sala Tercera, de lo Contenciós-administratiu, Secció 2ª, S, 2 Mar. 2015, Rec. 873/2014
Societat declarada en concurs de creditors. Deducció i compensació de l’IVA suportat. Minoració de la devolució instada en la última autoliquidació de l’exercici 2008 corresponent a les quotes d’IVA de les factures rectificatives emeses pels creditors de la societat i rebudes per aquesta després de la declaració concursal. PRINCIPI PARS CONDITIO CREDIYTORUM. L’ Administració tributària no pot, una vegada declarat el concurs, compensar el crèdit tributari que hagi reconegut a la concursada – sotmesa a les regles del concurs i al principi par conditio creditorum - amb els deutes tributaris que ostenti davant d’ella- crèdit contra la massa de satisfacció immediata- posada que suposa una compensació indeguda de crèdits, així com una execució també indeguda de la liquidació anterior a la declaració de concurs.


 DGRN, R, 4 Mar. 2015 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Augment del capital social. Inscripció de l’ escriptura. Vàlida constitució de la junta en la que es va adoptar l’acord que s’eleva a públic. No es precís que es justifiqui la representació d’una comunitat hereditària que compareix en la junta a efectes d’exercir els drets inherents a la condició de soci. Consta declaració de la presidenta de la junta sobre la seva vàlida constitució amb quòrum d’assistència del 100% a l’estar presents o representats tots els socis. El fet de que en el desenvolupament de la junta la representació de la comunitat hereditària no voti a favor del augment de capital i renunciï a l’exercici del seu dret de subscripció preferent no implica, per se, cap circumstància que permeti afirmar que la declaració de vàlida constitució es contrària a Dret.


  ICAC
Consulta de comptabilitat núm. 5 del BOICAC núm. 100 de desembre de 2014 Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ COMPTABLE. PIMES. Tractament que cal donar a determinats actius financers (accions, fons d’ inversió i d’altres participacions en institucions d’ inversió col·lectiva (SICAV), en el cas de  PiME. NRV 8ª. El tractament comptable depèn de la cartera en que se classifiquin les inversions. Si l’ empresa pretén vendre l’ actiu en el curt termini s’inclourà en la categoria «Activos financieros mantenidos para negociar»; en aquest cas la valoració inicial serà el cost i la posterior serà a valor raonable amb imputació dels canvis d’aquest valor al compte de pèrdues i guanys. En cas contrari, s’inclouran en la categoria de "Actius financers a cost", sent la seva valoració inicial el cost, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests instruments es seguiran valorant pel seu cost, menys, en el seu cas, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. Determinació de l’import de la correcció valorativa i reversió del deteriorament.Consultes de la Direcció General de Tributs

 Tractament fiscal en IRPF de salaris de tramitació generats en termini superior a quatre anys (Consulta DGT V3224-14, de 1 Dic.)
El pagament de salaris de tramitació reconeguts per sentència que ha adquirit fermesa en l’any 2013 suposa pel treballador que els ha percebut dubtes sobre la seva imputació temporal en l’IRPF, a la qual respon per mitjà de consulta vinculant.
Donat per ferm, evidentment, la condició dels salaris de tramitació com rendiments del treball, quan aquest són generats en un període superior a 2 anys, com succeeix amb els controvertits que engloben de 2005 a 2009, es aplicable la reducció del 40% que l’article 18.2 de la LIRPF estableix, donat que es parteix de la consideració de que se li han satisfet en un únic pagament.
En relació a la seva imputació temporal, d’acord a la regla de la lletra a) de l’article 14.2 de la LIRPF, aquesta serà la del període impositiu en el qual seran exigibles pel seu perceptor que aquí correspon amb la de l’exercici en la qual la sentència origen va adquirir fermesa, és a dir, en l’exercici 2013.
Por últim, afegir que el dret de l’ Administració a la exigència del tribut respecte a les percepcions dels anys des de 2005 a 2009, i rebudes en l’any 2013, no ha prescrit, precisament per ser aplicables les regles especials de imputació temporal del art. 14.2 a) de la LIRPF inicialment al·ludides.
Normativa aplicada: arts. 14, 17 i 18 (Llei 35/2006).


 Com norma general no es permet el pagament en espècie dels deutes tributaris (Consulta DGT V3234-14, de 2 Dic.)
El deutor que no pot fer front amb diners al deute amb l’AEAT, desitja pagar en espècie, aportant un habitatge de la seva propietat.
La conclusió es que , excepte si existeix una llei reguladora del tribut que ho permeti, no podrà pagar per mitjà del lliurament del seu habitatge- que no està registrada com a bé del patrimoni històric, el deute que té pendent amb la Hisenda pública.
Normativa aplicada: art. 60.2 (L 58/2003); art. 40 (RD 939/2005).


 Valoració de les participacions de SL donades entre vius per un pare al seu fill (Consulta DGT V3304-14, de 10 Dic.)
Segons la DGT la base imposable de l’impost en les donacions i altres transmissions entre vius està constituïda pel valor net dels béns i drets adquirits. Aquest valor net ha d’entendre’s com valor real dels mateixos, minorat per les càrregues i deutes que poguessin ser deduïbles. (El valor declarat sempre serà susceptible de comprovació administrativa).
El valor real es calcula en el moment de meritació de l’impost (això és quan es causi l’acte o contracte) i es determina d’acord amb els principis establerts en el PGC (RD 1514/2007) o en l’aplicable a les petites i mitjanes empreses.
En aquest cas, si la societat limitada de la qual pertanyen les participacions donades és propietària d’un immoble on s’exerceixi l’activitat, es irrellevant a efectes del càlcul de l’impost. Si hi ha una hipoteca que grava l’immoble, no constituiria una càrrega, en tant en quan no minora el valor real del bé, però si constituirà deute l’import pendent de pagament garantit per la pròpia hipoteca, sempre que aquest deute resulti acreditat.
Normativa aplicable: article 9 (Llei 29/1987)


 Compensació de rendiments negatius de l’activitat per compte  pròpia d’un advocat que treballa també per compte aliena (Consulta DGT V0227-15, de 21 Ene.)
- Al tractar- se d’ activitat professional d’advocat, el rendiment net se s’efectua pel mètode d’estimació directa, ja sigui simplificada o normal.
- Perquè les despeses siguin deduïbles han d’estar condicionats a la correlació amb els ingressos, per tant els que acrediti que s’han produït en l’exercici de l’activitat seran deduïbles. Si no existeix vinculació o no es pot provar de forma suficient no seran deduïbles fiscalment.
- Respecte a la compensació dels rendiments negatius de l’activitat d’advocat, indica que s’ integren en el saldo a) de l’article 48 LIRPF (amb els restants rendiments obtinguts i les imputacions de renda) i per això que en aquest moment es podrien compensar els rendiments negatius de l’activitat amb la resta.
- Aquesta compensació s’ha d’efectuar en la quantia màxima permesa sense que es pugui practicar fora de termini dels quatre anys.
Normativa aplicable: articles 28, 46, 48 y 50 (llei 35/2006)


 Tributació pels serveis prestats per un soci professional a la societat dedicada a la gestió laboral i confecció de nòmines (Consulta DGT V0276-15, de 26 Ene.)
Una persona física es soci d’una societat de responsabilitat limitada que es dedica a la gestió laboral i confecció de nòmines. El soci desenvolupa el seu treball cotitzant a la Seguretat Social com treballador autònom.
En el cas de que el  soci fos també administrador, segons indica la DGT en consulta del passat 26 de gener, la totalitat de les retribucions percebudes per aquest càrrec entrarien dins la categoria de rendiments del treball en el IRPF, i  si no es així per ser càrrec gratuït, no s’ha d’imputar cap retribució en tal concepte en la seva declaració del Impost.
Respecte a la prestació dels serveis, cal tenir en compte que la L 26/2014 de modificació de la LIRPF (article 27.1 LIRPF), amb vigència a partir del 1 gener. 2015, ha modificat les regles de tributació aplicables als socis professionals, i en lo relatiu a aquest cas en particular, quan es tracta de rendiments obtinguts de la realització d’activitats incloses en la Secció 2ª de las Tarifes del IAE pel contribuent procedents d’una entitat en la que participi en el seu capital, tindran la consideració de rendiments íntegres d’activitats econòmiques quan el contribuent estigui inclòs en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte pròpia o autònoms, o en una mutualitat de previsió social que actuï com alternativa al règim especial.
En el present cas es compleixen aquets resultats per la qual cosa les retribucions satisfetes per aquests serveis tindrien la naturalesa de rendiments d’activitats econòmiques.
Normativa aplicable: articles 17, 27 i 41 (Llei 35/2006)


 L’empresari no pot retenir en les nòmines l’import per IRPF que no va ser retingut per error en nòmines anteriors (Consulta DGT V2040-14, de 28 Jul.)
Una empresa va practicar en 2013 als seus treballadors unes retencions sobre l’IRPF en les nòmines inferiors a les que correspondrien legalment. ¿Pot l’empresa descomptar en les nòmines de l’any següent l’import de les no practicades en l’any anterior.?
Efectivament, l’ obligació de practicar retencions o ingressos a compte de l’IRPF correspon a l’empresari, assumint també l’ obligació d’ efectuar l’ingrés al Tresor Públic, sense que l’ incompliment d’aquesta obligació de retenció li excusi del pagament que ha de realitzar.
Conforme al disposat en l’ article 99 de la LIRPF, l’incompliment de les obligacions establertes als retenidors i obligats a ingressar a compte no permet en l’àmbit tributari efectuar deducció alguna dels ingressos dels treballadors ni reclamar quantitats als mateixos que corresponguin a retencions no practicades en el seu moment; tal circumstancia no exclou altres possibles vies de rescabalar el retenidor respecte del retingut.
 Normativa aplicable: article 99 (llei 35/2006)


Formació
 
 Control i gestió de costos | 07/04/2015 al 10/04/2015 | 12 hores
 Tècniques financeres per a la millora de la gestió empresarial | 14/04/2015 al 16/04/2015 | 8 hores
 Anàlisi dels estats financers amb taules dinàmiques | 14/04/2015 al 21/04/2015 | 12 hores

 
Notícies
 
 Resolució de 2 de març de 2015, del Banc d’ Espanya, per la qual es publiquen determinats tipus de referència oficials del mercat hipotecari 
BOE 53/2015, 3 Marzo 2015


Febrero de 2015

Tipos de referencia 

1. Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario - de la deuda pública de plazo entre dos y seis años - Porcentaje 0,712

2. Referencia interbancaria a un año (Euríbor) - Porcentaje 0,255
3. Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años - Porcentaje 0,302
4. Tipo interbancario a un año (Míbor) (2) - Porcentaje 0,255 Calendario de la campaña Renta 2014

La campaña comenzará el 7 de abril de 2015

• 07-04-2015 COMIENZA LA CAMPAÑA DE RENTA 2014. Inicio de los servicios telemáticos borrador – declaración

Obtención del número de referencia del Borrador y/o Datos fiscales (RENØ) por Internet: del 7 de abril al 30 de junio (24 h).
Confirmación de borradores por teléfono, en el 901 200 345 (L a V de 9 a 21 h), y por internet : del 7 de abril al 30 de junio.
Confirmación de borradores a devolver en el teléfono automatizado 901 12 12 24 o por SMS: del 7 de abril al 30 de junio (24h).
Modificación de borradores por teléfono en el 901 200 345 (L a V de 9 a 21 h): del 7 de abril al 30 de junio.
Modificación del borrador por Internet: del 7 de abril al 30 de junio (24 h).
Descarga del programa PADRE desde el 7 de abril.
Servicio telefónico de Información Tributaria de RENTA, 901 33 55 33 (L a V de 9 a 19h).
Presentación de declaraciones Renta 2014 confeccionadas con el programa PADRE, o con otros programas informáticos homologados, exclusivamente por Internet: del 7 de abril al 30 de junio (24h).
Presentación de declaraciones de Patrimonio 2014, exclusivamente por Internet: del 7 de abril al 30 de junio (24h).
• 06-05-2015 Apertura petición de cita previa
Inicio del servicio de petición de Cita Previa para confección de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y otras Administraciones, por Internet (24h) o llamando al 901 22 33 44 (L a V de 9 a 19h): del 6 de mayo al 29 de junio.
• 11-05-2015 Inicio atención presencial en oficinas.Presentación de declaraciones y borradores en papel
Inicio del servicio de confección de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y de otras administraciones (CCAA y CCLL) que colaboran en la prestación del servicio, PREVIA CITA: del 11 de mayo al 30 de junio.
Apertura de plazo para la presentación de declaraciones y borradores en papel.
• 25-06-2015 Fecha límite domiciliación bancaria
Último día para presentar declaraciones y borradores a ingresar, con domiciliación bancaria.
• 29-06-2015 Último día para solicitar cita previa para atención en oficinas
Último día para solicitar cita previa para atención en oficinas.
• 30-06-2015 FIN CAMPAÑA RENTA 2014
Último día para presentar declaraciones de Renta 2014 y de Patrimonio 2014.
 
Calendario Renta 2014
Fuente: Agencia tributaria
Fecha: 30-3-2015

 Novetats legislatives que afecten al IRPF 2014

 Diari Expansión; Los pedidos del sector servicios crecen a un nivel récord en 15 años
La actividad del sector servicios, que representa el 70% del PIB, aumenta hasta los 57,3 puntos en marzo, frente a los 56,2 puntos de febrero.


 La Vanguardia; L’FMI alerta que el creixement no tornarà als nivells previs a la crisi
Europa, els EUA i el Japó només creixeran l'1,6% anual entre el 2015 i el 2020.Calendari impositu

 Calendari General del Contribuent 2015
 
Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotdp@cecot.org”.
 
Consulta als nostres assessors
Ramon Soler
de 10.00 a 13.00 h
Enric Rius
de 10.00 a 13.00 h
Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


Agenda
 Prevenció de riscos penals a l'empresa | 23/04/2015 | 8.30 a 10.30 h


   Club Financer & Fiscal
Ho patrocina:
Hi col·labora:
Tramitem préstecs sense avals!!
Informa't!!