Cliqueu aquí si no veieu correctament aquest missatge
Butlletí mensual | Febrer 2015
Legislació

 Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

 Instrucció DGRN 12 de febrer de 2015 (legalització llibres dels empresaris en aplicació de l’article 18 de la L 14/2013 de 27 de setembre, suport als emprenedors i la seva internacionalització.
Unifica els criteris en matèria de legalització de llibres comptables i estableix una sèrie de principis conforme als quals s’ha de produir aquesta legalització, donant resposta a la llei 20/2013 de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, al reforçar la seguretat jurídica que proporcionen uns criteris procedimentals únics i uniformes per la legalització de llibres obligatoris de totes classes dels empresaris.


 Ordre OM HAP/258/2015, BOE 19-2-15
S’han aprovat els nous models 130 i 131, per l’autoliquidació dels pagaments fraccionats a compte del IRPF corresponents a les activitats econòmiques en Estimació Directa i en Estimació Objectiva.
S’ha suprimit l’antiga deducció per obtenció de rendiments d’activitats econòmiques i s’ha introduït una nova deducció del rendiment net quan la quantia dels rendiments nets d’aquestes activitats en l’exercici anterior hagi estat igual o inferior a 12.000 euros (RIRPF art. 110.3.c)


 S’ha donat a conèixer la Instrucció 4/2014 de 9 de desembre del Departament de Recaptació de la AEAT, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
 
En aquesta instrucció es tracta d’homogeneïtzar, coordinar i aclarir els criteris d’actuació i les condicions de resolució per part dels òrgans de recaptació.
 
Aquestes pautes s’aplicaran a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament les quals siguin competència dels òrgans de recaptació.
Criteris destacats: 
 • Valoració de dificultats econòmica-financeres transitòries:
  • Incompliment generalitzat de les obligacions de pagament de les obligacions tributàries en els 3 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’ajornament.
  • Es valorarà la presentació reiterada i sistemàtica de sol·licituds d’ajornament per part de l’obligat.
 • Concessió del ajornament o fraccionament: 
  • Si s’estima que la resolució del ajornament o fraccionament es pot demorar per un termini superior  a 2 mesos, es podrà acordar un calendari provisional de pagaments.
  • Concessió de períodes de carència en caràcter excepcional i no superior a 3 mesos.
  • Quotes de pagament mensual.
 • Establiment de terminis de concessió segons determinades circumstàncies: quantia del deute, garanties ofertes i tipus de deutor.
 • Es podrà sol·licitar ajornament o fraccionament de pagament en els supòsits de deutors en situació pre- concursal.
 • Acords denegatoris:
  • Caldrà motivar-los indicant les raons per les quals es denega.
  • Requeriment a l’obligat per completar la documentació aportada si la contestació fos incompleta, es denegarà l’ajornament sense que procedeixi emetre un nou requeriment.

Projectes de llei
 

Jurisprudència
Sentències

 TSJ, Extremadura 25-11-2014. EDJ 235903
Sentència 1022/2014 de 25 de novembre
Jurisdicció: CONTENCIOS-ADMINISTRATIU
Escriptura de partició d’herència
La meritació de l’excés d’adjudicació derivat de l’adjudicació d’una herencia ha de ser declarada en el momento del reconeixement pels hereus.

 
 TSJ Madrid 17-9-14, EDJ 200084
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados vivienda
La reducció del rendiment net del capital immobiliari prevista pel arrendament d’immobles destinats a habitatge, no es aplicable quan els rendiments obtinguts son a conseqüència de la cessió de l’explotació de l’immoble a una entitat mercantil que s’encarrega de la gestió dels lloguers del mateix.

 
 TEAC  5 de febrero de 2015
Els contribuents del IRPF que realitzin activitats econòmiques que l’import de la seva xifra de negoci pel conjunt d’elles sigui inferior a 5.000.000€ i tinguin una plantilla mitja inferior a 25 empleats podien reduir en un 20 por 100 el rendiment net positiu declarat, sempre i quan la plantilla mitja utilitzada del conjunt de les seves activitats econòmiques no fos inferior a la unitat i la plantilla mitja del període impositiu 2008.
Aquesta resolució en unificació de criteri interpreta que els requisits i límits d’aquesta reducció, quan l’activitat s’exerceix per mitjà d’una Comunitat de Béns, s’han de complir en seu de l’entitat d’atribució de rendes i no en relació a cada partícip o co-titular de la mateixa en proporció a la seva respectiva participació.

 
 TSJ Castilla y León de Burgos, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S de 16 Ene. 2015
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.
Rendiments del treball personal. No pot considerar-se que el interessat hagi realitzat serveis com autònom per una entitat quan no consti l’existència de la infraestructura necessària per això i quan les factures presentades per aquell per acreditar la prestació de serveis siguin per compte aliena. Mètodes de determinació de la base imposable: Només cal acudir al mètode d’estimació directa de la base imposable de l’impost quan es compti amb les dades que permetin conèixer realment la base imponible. En altre cas cal acudir necessàriament al règim d’estimació indirecta de la base imposable de l’impost.

 
  ICAC
Consulta de contabilidad núm. 4 del BOICAC núm. 100 de desembre de 2014 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ COMPTABLE. PGC de petites i mitjanes entitats sens finalitat lucrativa. Fundació que té en el seu actiu accions cotitzades d’una entitat financera, incloses en la cartera d’actius financers a cost. Correccions valoratives. NRV 9ª. La norma no distingeix a l’hora d’aplicar el mètode del cost mig ponderat la forma d’adquisició de les accions, sinó que es tracti de grups homogenis. La donació s’haurà de vincular al conjunt de la cartera considerant el cost mig ponderat per grups homogenis. NR 20ª. La imputació de les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s’efectuarà atenent a la seva finalitat; en el cas concret d’adquisició d’actius financers, quan es produeixi la seva transmissió, correcció valorativa per deteriorament, o baixa en el balanç


Consultes de la Direcció General de Tributs
 
 Qualificació de les prestacions professionals del soci a la societat que participa
Nota AEAT 10-2-15
Estan subjectes al IVA les prestacions de serveis efectuades pel soci a la societat si aquest porta a terme l’ordenació per compte pròpia de factors de producció pel desenvolupament de l’activitat professional.
L’AEAT qualifica els rendiments obtinguts pels socis persones físiques contribuents de l’IRPF que participen en entitats i pels seus treballs professionals:

 
 • Estan subjectes a l’IVA les prestacions de serveis efectuades pel soci a la societat si aquest porta a terme l’ordenació per compte propi de factors de producció pel desenvolupament de la seva activitat professional. Està obligat a emetre factura pels serveis prestats a la societat o als clients i presentar autoliquidacions i estar donat d’alta al cens.
 • Per altra banda, no estan subjectes a IVA les prestacions de serveis pel soci a la societat, si per concórrer notes de dependència i alienitat s’ha de qualificar la relació soci-societat com a laboral. En aquest cas el soci no té obligació d’expedir factura.
 • La qualificació del rendiment obtingut pel soci com activitat professional en l’IRPF en base a la seva inclusió en el RETA, no comporta que sigui subjecte passiu de l’IVA automàticament, es tracta d’un indici a tenir en compte i haurà que analitzar els requisits que concorrin en cada cas. 
   
 DGT CV-2616-14 de 6 d’octubre de 2014.
La consulta analitza diverses qüestions sobre la tributació en el IRPF d’un treball realitzat per compte aliena per un treballador resident per una empresa resident a l’estranger, per mitjà de teletreball.

 
 • “La consultante venía residiendo en Londres y prestando servicios en régimen laboral de trabajadora por cuenta ajena para una empresa residente en Reino Unido, mediante contrato indefinido (relación laboral sujeta a la jurisdicción normativa del Reino Unido, laboral y de Seguridad Social). Durante su residencia en Londres, dicha empresa venía detrayendo las partidas de impuestos y de Seguridad Social ingleses a su cargo.
 • 1. Residencia fiscal de la consultante en el año 2013 y siguientes”.

 DGT CV-3391-14 de 30 de desembre de 2014.
Compliment de les obligacions fiscals pendents en cas de defunció d’un professional.
“Los consultantes, herederos de un profesional, percibieron, con posterioridad a su fallecimiento, diversas cantidades en concepto de honorarios profesionales.
Se consultan las obligaciones de declaración e ingreso a la Hacienda Pública del Impuesto correspondiente a dichas cantidades”.


 DGT CV-2536-14 de 30 de setembre de 2014
Deduibilitat de les cotitzacions a la seguretat social d’un altre Estat.
Sempre que estiguin vinculats directament als rendiments íntegres obtinguts pel treballador a l’estranger que estiguin subjectes a tributació en l’IRPF i amb independència de si tals rendiments es troben total o parcialment exempts de la seva tributació a Espanya.
 
“La consultante tiene su residencia fiscal en España, estando prevista la posibilidad de que desarrolle trabajos por cuenta ajena en otro país de la Unión Europea y realice cotizaciones a la Seguridad Social por dichos trabajos en ese país. También, ha obtenido rentas del trabajo en España, cotizando a la Seguridad Social española.
Si son deducibles los gastos por cotizaciones a la Seguridad Social de otro Estado miembro de la Unión Europea distinto del español que soportaría por los trabajos desarrollados en ese país”.


 DGT CV-2463-14 de 22 de setembre de 2014
Aplicació dels tipus de gravamen reduït de les microempreses en el règim fiscal especial d’arrendament d’habitatges.
El tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació no és incompatible amb el règim fiscal especial d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges, sempre que es reuneixin els requisits en termes de xifra de negocis i plantilla mitja.
 
“La entidad consultante se dedica al alquiler de bienes inmuebles, disponiendo para ello de una estructura (4 empleados, oficina destinada a exclusivamente destinada a la llevanza de la administración…). Mayoritariamente se dedica al arrendamiento de viviendas (siempre destinadas a vivienda habitual del arrendatario y por período mínimo de un año), y también, pero de forma más residual, al arrendamiento de locales de negocio. En concreto, el 85% de su facturación procede del alquiler de viviendas y el 15% de alquiler de locales de negocio.
Si el tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo de la disposición adicional duodécima del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la libertad de amortización de la disposición adicional undécima del mismo texto legal, resulta de aplicación a las entidades acogidas al régimen especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas”.


 DGT CV-2725-14 de 10 d’octubre de 2014
Entitat que es dedica a l’arrendament d’habitatges però no disposa de persona contractada ni local. Si resulta d’aplicació la limitació de les amortitzacions fiscalment deduïbles establertes en l’article 7 de la llei 16/2012.

 
Formació

 Anàlisi dels estats financers amb taules dinàmiques | Inici 05/03/2015 Final 20/03/2015 | Durada 12 hores

 Com la banca analitza la meva empresa per concedir un crèdit | Inici 12/03/2015 Final 13/03/2015 | Durada 8 hores

Notícies

 Només un jutge decidirà si es pot entregar l’habitatge per saldar un deute El Periódico de Catalunya.
 

 La banca ja veu el final dels grans refinançaments i concursos
El canvi de cicle facilita la reestructuració del deute a les empreses.
La Vanguardia
 

 NOTA D’HISENDA
Informació sobre els tràmits de regularització en IRPF i de condonació relacionats amb pensions percebudes de l’estranger per persones residents a territori espanyol

Font: Agència Tributària

Calendari impositu

 Calendari General del Contribuent 2015
 
Consulta als nostres assessors
Ramon Soler
de 10.00 a 13.00 h
Enric Rius
de 10.00 a 13.00 h
Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea

Agenda

 Societats civils i retribució d'administradors: dues qüestions polèmiques | 05/03/2015 | 8.30 a 10.30 h
 Prevenció de riscos penals a l'empresa | 23/04/2015 | 8.30 a 10.30 h

  Club Financer & Fiscal
Préstec sense avals!!
Informa't
Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotdp@cecot.org”.