Versió online.
  butlletí mensual | Desembre'14
                       
Legislació
 Ordre HAP/2328/2014, de 11 de desembre, per la qual s’aproven els models 591 Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Declaració anual d’operacions amb contribuents" i 588 "Impost sobre el valor de la producció de l’ energia elèctrica. Autoliquidació per cessament d’activitat de gener a octubre" i  s’estableixen la forma i procediment per la seva presentació.

 Directiva de la Unió Europea 2014/107/UE de 9 Dic. (modifica la Directiva 2011/16/UE en relació a la obligatorietat de l’intercanvi automàtic d’ informació en l’àmbit de la fiscalitat [DOUEL 16 de Desembre de 2014]

 Ordre HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, per la qual es modifica l’ Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s’aprova el model 390 de declaració-resum anual de l’ Impost sobre el Valor Afegit, i els models tributaris de l’Impost sobre el Valor Afegit 303 d’autoliquidació de l’ Impost, aprovat per l’Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, i 322 d’ autoliquidació mensual individual del Règim especial del Grupo d’entitats, aprovat per l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, així com el model 763 d’autoliquidació de l’Impost sobre activitats de joc en los supòsits d’activitats anuals o plurianuals, aprovat per Ordre EHA/1881/2011, de 5 de juliol.

 Ordre HAP/2374/2014, de 11 de desembre, per la qual s’aproven els preus mitjos de venda aplicables en la gestió de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions e Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

 Real Decret 1003/2014, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel  Real Decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de pagaments a compte i deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitats a càrrec.

 Resolució de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s’actualitza l’annex inclòs en la de 5 de setembre de 2014, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia que s’acollin al Fons de Liquiditat Autonòmic.


 Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

 Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
 
Projectes de Llei
 Projecte de Llei per l’adaptació de les autoliquidacions dels pagaments fraccionats de l’IRPF pels règims d’estimació directa i objectiva.
Projecte d’ Ordre per  la qual es modifica l’Ordre EHA/672/2007, de 19 de març, per la qual s’aproven els models 130 i 131 per l’autoliquidació dels pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents, respectivament, a activitats econòmiques en estimació directa i a activitats econòmiques en estimació objectiva, el model 310 de declaració ordinària per l’autoliquidació del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit. Es determina el lloc i forma de presentació dels mateixos i es modifica en matèria de domiciliació bancària la ordre EHA/3398/2006 de 26 d’octubre, i d’altres normes tributàries.
 
Jurisprudència
Sentències:

 TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S de 20 Nov. 2014

Nº de Recurso: 3073/2012 Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

DEURE DE COLABORACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA. Requeriment individualitzat d’ informació a entitat financera. Sol·licitud d’ informació dirigida al Banco de Santander, S.A perquè l’ entitat aportarà en suport magnètic informàtic la relació de comptes bancàries que en l’exercici 2006 i/o 2007 haguessin tingut un import anual per suma d’apunts en el Haver per quantia superior a 3 milions d’euros. La informació sol·licitada per l’ Oficina Nacional d’ Investigació del Frau es troba dotada de la cobertura legal necessària, explicant-se adequadament la raó de la petició d’informació, es concreta el nucli d’obligats tributaris afectats, el marc jurídic en el qual es produïa l’ obligació de col·laborar i la utilitat  d’aquesta, posada en relació amb les labors d’investigació de la Inspecció sobre determinades comptes bancàries. Reitera doctrina.

 TJUE, Sala Sexta, S de 4 Dic. 2014

Nº de Recurs: C-295/2013

PROCEDIMENT D’ INSOLVÉNCIA. Acció exercida per l’administrador concursal de la societat deutora contra el seu administrador amb la finalitat d’obtenir la devolució dels pagaments realitzats després de que s’hagués produït la insolvència de la referida societat o s’hagués declarat la situació d’endeutament d’aquesta. QUESTIONS PREJUDICIALES. L’ art. 3.1 Reglament 1346/2000/CE, de 29 de maig de 2000, sobre procediments de insolvència s’ha d’interpretar en el sentit de que los òrgans jurisdiccionals de l’ Estat membre en el territori en el qual s’hagi incoat un procedimentd’insolvència sobre el patrimoni d’una societat són competents per conèixer una acció com l’exercida en el litigi principal.. E igualment son competents per conèixer d’aquesta acció quan el referit administrador no té domicili en un altre estat membre si no en un estat part del conveni relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil, firmat el 30 d’ octubre de 2007, que la celebració va ser aprovada per la Decisió 2009/430/CE, de 27 de novembre de 2008.

  ICAC

Consulta de contabilidad núm. 5 del BOICAC núm. 99 de septiembre de 2014 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

CONTABILIDAD. SOCIEDADES DE CAPITAL. Distribución de beneficios por parte de una sociedad que tiene registrados resultados negativos de ejercicios anteriores y en la que la reserva legal no ha alcanzado el 20 por 100 del capital social. Aplicación del resultado del ejercicio y reserva legal. Cumplimiento de la legislación mercantil. Si las pérdidas de ejercicios anteriores hacen que el valor del patrimonio neto de la sociedad sea inferior a la cifra de capital social, el beneficio se destinará a la compensación de esas pérdidas de forma obligatoria.

 

Consultes de la Direcció General de Tributs
 DGT CV-2759-14 Requisitos de exención en el IRPF de pensión por incapacidad reconocida en Suiza

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. Exempcions. Persona física que té reconeguda una pensió per incapacitat de Suïssa. La pensió per invalidesa percebuda gaudirà d’exempció en virtut del disposat en l’article 7.f) de la LIRPF sempre que es compleixin els requisits: 1º.- Que el grau d’ incapacitat reconeguda pugui equiparar-se en les seves característiques a la incapacitat absoluta o gran invalidesa. 2º.- Que l’entitat que satisfà la prestació gaudeixi, segons la normativa suïssa, del caràcter de substitutòria de la Seguretat Social.

“Una persona física con residencia en España tiene reconocida una pensión por incapacidad en Suiza.

¿Estaría dicha renta exenta de tributación en España por el IRPF?

Partiendo de la hipótesis de que efectivamente esta persona tiene su residencia habitual en España, la Dirección General de Tributos, en consulta vinculante de 14 de octubre de 2014 da respuesta a la duda planteada indicando:

- Dicha persona física, en cuanto residente habitual en España, tributará en nuestro país por su renta mundial, independientemente del lugar donde se producen las rentas y cualquiera que sea el domicilio del pagador; deben tenerse en cuenta, eso sí, los convenios para evitar la doble imposición que pudieran ser aplicables.

- En este caso, y según resulta del convenio Hispano-Suizo (artículo 18) el hecho de que la persona resida en España supone que la pensión percibida de Suiza sólo puede someterse a imposición en España.

- Debe tenerse en cuenta no obstante que si dicha pensión fuera una pensión pagada por el Estado suizo, una de sus subdivisiones políticas o entidad local o un organismo autónomo o persona jurídica de derecho público de Suiza, en consideración a servicios prestados a ese Estado, subdivisión, entidad u organismo y el perceptor tiene la nacionalidad suiza (artículo 19 del Convenio), sólo podría someterse a imposición en Suiza, Estado del que procede la citada pensión.

Pues bien, suponiendo que no se dan las circunstancias anteriores y que la pensión que se recibe de Suiza solo puede someterse a tributación en España, el siguiente paso es determinar si la pensión está exenta o no en el IRPF; a este respecto el órgano consultivo señala:

a) El artículo 7 f) LIRPF declara exentas las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o entidades gestoras como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

b) Por su parte, hay que distinguir entre 4 graduaciones de incapacidad permanente según la LGSS:

- Parcial (disminución superior al 33% para la profesión habitual)
- Total (impide todas las tareas de la profesión habitual pero permite dedicarse a otra profesión)
- Absoluta (inhabilita para toda profesión u oficio)
- Gran invalidez (como la absoluta pero además se necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales como vestirse, comer... etc).


c) La pensión por incapacidad permanente que goza de exención en el IRPF debe ser la correspondiente a incapacidad permanente absoluta (IPA) o Gran invalidez (GI) y además debe satisfacerse por entidad que tenga el carácter de sustitutoria de la Seguridad Social.

Por tanto, si se cumplen dichas circunstancias, la pensión percibida desde Suiza gozará de exención en el IRPF; en cuanto a cómo acreditar dichos requisitos, es posible por cualquier medio de prueba admitido en Derecho presentada ante los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria a quienes corresponderá, en su caso, la valoración de las pruebas aportadas.

Normativa aplicable: artículo 7 f) (Ley 35/2006)”.

 
 CONSULTA CV-3204-14 de 28 de noviembre de 2014. Tributació de la indemnització.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. Plet del contribuent contra una constructora per defectes en la construcció d’un habitatge. Obté sentència favorable condemnant a la constructora, per negligència de l’advocat intervinent no es va executar la sentència per no sol·licitar-se en termini. Posteriorment demanda a l’advocat i a la companyia asseguradora amb la qual l’advocat tenia coberta l’assegurança de responsabilitat civil, obtenint la sentència favorable i condemnant-los al pagament d’una indemnització per la negligència.

“Con un carácter general, la regulación de las rentas exentas se recoge en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), artículo que en su párrafo d) incluye “las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida”.

En el presente caso la indemnización que vienen obligados a pagar al consultante los condenados en la sentencia no se corresponden con la indemnización exenta del artículo 7, d), que se delimita a los daños personales (físicos, psíquicos y morales), sino que se corresponden con el perjuicio económico causado al consultante por no haberse podido ejecutar la sentencia favorable que este tenía contra la constructora por los defectos existentes en la vivienda, es decir, daños patrimoniales pero no los daños personales que ampara la exención.
Descartada la aplicación de la exención referida y no estando amparadas las cantidades objeto de consulta por ningún otro supuesto de exención o no sujeción establecido legalmente, su calificación —a efectos de determinar su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas—, en cuanto derivada de la responsabilidad civil contractual (por la negligencia en el cumplimiento de la relación contractual que se establece entre el abogado y el consultante, y que implica también a la aseguradora de aquel), no puede ser otra que la de ganancia patrimonial, pues la percepción de la indemnización comporta una alteración en la composición del patrimonio del contribuyente (incorporación de dinero) que da lugar a una variación (ganancia) en su valor, correspondiéndose así con el concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales que establece el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto:
 
“Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.

A su vez, al no proceder la ganancia patrimonial de una transmisión, su cuantificación deberá realizarse por el total importe percibido como indemnización, sin minoración alguna, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 34.1,b) de la Ley del Impuesto, donde se determina que “el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será en los demás supuestos (distintos del de transmisión), el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes proporcionales en su caso”, por lo que no podrá deducirse el importe de la factura abonada por la demanda interpuesta contra el abogado y la aseguradora.

Una vez calificada la indemnización como ganancia patrimonial, el hecho de no proceder esta ganancia de una transmisión de elementos patrimoniales conlleva su consideración como renta general (así lo determina el artículo 45 de la Ley 35/2006), por lo que su integración se realizará en la base imponible general, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 48 de la misma ley.

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

NORMATIVA. Llei 35/2006. Art. 7 y 33 

 CONSULTA CV-3200-14 de 28 de noviembre de 2014. Aplicació de la reducció del 60% del rendiment net en el lloguer d’habitatge. Exempció de l’Impost sobre el Valor Afegit
 
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES. La consultant té la intenció d’adquirir una oficina per arrendar a un particular que el destintarà al seu habitatge habitual. Es tracta d’un edifici d’oficines però que interiorment són apartaments, amb cuina, quarto de bany, dormitori, saló i terrassa. En el cadastre està inscrit com oficines i per ser utilitzades amb aquesta finalitat.

1. Partiendo de la hipótesis de que el arrendamiento no se realizará como actividad económica, por no reunir los requisitos previstos en el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, los rendimientos derivados del arrendamiento de la vivienda constituyen rendimientos del capital inmobiliario.
El artículo 22.2 de la LIRPF establece que se computará como rendimiento íntegro del capital inmobiliario el importe que por todos los conceptos reciba el arrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.


El artículo 23.2 de la LIRPF dispone lo siguiente:

“1.º En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. Tratándose de rendimientos netos positivos, la reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente.

2.º Dicha reducción será del 100 por ciento, cuando el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 30 años y unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas en el período impositivo superiores al indicador público de renta de efectos múltiples.
(…)”.
En este sentido, debe entenderse que se trata del arrendamiento de un bien inmueble destinado a vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (BOE de 25 de noviembre), cuando el arrendamiento recaiga sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la reducción del rendimiento neto prevista en el artículo 23.2 de la LIRPF está condicionada al destino del inmueble a vivienda del arrendatario, por lo que, dándose esta circunstancia, resultaría aplicable la reducción del rendimiento neto prevista en el artículo 23.2 de la LIRPF.

 
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
2. El artículo 20, apartado uno, número 23º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29) dispone que estarán exentas de este Impuesto las siguientes operaciones:
“23º. Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley y la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes:


(…).
b) Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas o a su posterior arrendamiento por entidades gestoras de programas públicos de apoyo a la vivienda o por sociedades acogidas al régimen especial de Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto sobre Sociedades. La exención se extenderá a los garajes y anexos accesorios a las viviendas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos.


”De acuerdo con el precepto anterior, el arrendamiento de un inmueble, cuando se destine para su uso exclusivo como vivienda, estará sujeto y exento del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre y cuando no se trate de alguno de los supuestos excluidos de la exención establecidos en este mismo artículo.

En otro caso, el mencionado arrendamiento estará sujeto y no exento del Impuesto sobre el Valor Añadido. En particular, será así cuando se alquile a personas jurídicas (dado que no los pueden destinar directamente a viviendas), cuando se presten por el arrendador los servicios propios de la industria hotelera o en los arrendamientos de viviendas que sean utilizadas por el arrendatario para otros usos, tales como oficinas o despachos profesionales.
Para que el arrendamiento de locales, oficinas y “lofts” resulte sujeto pero exento del Impuesto sobre el Valor Añadido será necesario que los mismos estén destinados directa y exclusivamente a la vivienda por parte del arrendatario o su familia, no extendiéndose la exención a los arrendamientos de dichos inmuebles cuando no sean utilizados directamente por los arrendatarios o sus familiares como su lugar de habitación o morada y sean utilizados por éstos para otros usos.
Por tanto, para poder aplicar la exención prevista en el artículo 20.Uno.23º  de la Ley 37/1992 será necesario que los edificios o parte de los mismos, además de ser aptos para vivienda, se destinen directa y exclusivamente a su uso como tal.


La acreditación del uso como vivienda o como oficina de la edificación o parte de la misma por parte del arrendatario podrá ser efectuada por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho. Por lo que se refiere a la valoración de las pruebas, hay que señalar que en el ordenamiento jurídico español rige el principio general de valoración libre y conjunta de todas las pruebas aportadas, quedando descartado como principio general el sistema de prueba legal o tasada. De acuerdo con todo lo anterior, en la medida en que la edificación objeto de arrendamiento a que se refiere el escrito de consulta se destine a vivienda y no al desarrollo de actividades empresariales por parte del arrendatario, resultará de aplicación la exención establecida en el citado artículo 20.Uno.23º.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 
NORMATIVA Ley 35/2006. arts. 22 y 23;  Ley 37/1992, art. 20 

 
Formació
 La facutra electrònica (dia 12/01/2015)
 L'Excel com a eina de planificació empresarial: control prossupostari (del 23/01/2015 al 06/02/2015)
 Comptes anuals amb especial atenció a la memòria (dia 23/01/2015)
 Finances pràctiques per a empresaris/es (del 26/01/2015 al 30/01/2015)
Notícies

RETENCIONS IRPF 2015 Y 2016 

En el vincle que adjuntem a continuació s’accedeix al quadre en el qual es recullen els diferents tipus de retenció que resultaran d’aplicació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. També s’inclou el model en el qual han de ser declarades aquestes retencions, amb indicació de la clau de declaració corresponent.

Fuente: Agencia tributaria


 La UE aprova la creació de registres de socis reals d’empreses per combatre el blanqueig de diner. L’objectiu és augmentar la transparència, dificultar l’ocultació d’acords dubtosos i la delinqüència tributària.

Los negociadores de la Eurocámara y de los Gobiernos de los 28 han alcanzado un acuerdo final sobre la nueva directiva para combatir el blanqueo de dinero, cuya principal novedad es que obligará a los Estados miembros a crear registros centrales donde aparezcan los dueños reales de las empresas. Estos registros serán accesibles para personas con un "interés legítimo", como periodistas de investigación u otros ciudadanos afectados. La nueva directiva también exige a bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otros, que sean más vigilantes sobre transacciones sospechosas realizadas por sus clientes.
"Durante años, los delincuentes en Europa han usado el anonimato de empresas y cuentas offshore para ocultar sus transacciones financieras. La creación de registros de la propiedad efectiva ayudará a levantar el velo de secretismo y ayudará mucho en la lucha contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal descarada", ha dicho uno de los ponentes parlamentarios, el conservador letón Krisjanis Karins.
"Las nuevas reglas proporcionarán mucha más transparencia sobre las estructuras empresariales en la sombra que están en el corazón de los esquemas de blanqueo de dinero, así como en los sistemas utilizados por las compañías para evitar su responsabilidad tributaria", ha agregado la eurodiputada verde holandesa Judith Sargentini.

La cuarta directiva contra el blanqueo de dinero obligará por primera vez a los Estados miembros a mantener registros centrales con información sobre los dueños reales de sociedades u otras entidades jurídicas, así como de trusts. Estos registros centrales no estaban incluidas en la propuesta original de Bruselas y han sido incluidos por la Eurocámara durante las negociaciones. Su objetivo es aumentar la transparencia, dificultar la ocultación de acuerdos dudosos y combatir el blanqueo de dinero y la delincuencia tributaria.

Estos registros centrales serán accesibles para las autoridades competentes y sus unidades de inteligencia financiera (sin ninguna restricción), "entidades obligadas" (como los bancos al cumplir sus obligaciones de diligencia debida con sus clientes) y también para los ciudadanos en general. Pero su acceso puede condicionarse al registro en línea y al pago de una tarifa para cubrir costes administrativos.
Cualquier persona u organización que pueda demostrar un "interés legítimo", como un periodista de investigación y otros ciudadanos afectados, podrá tener acceso a datos como el nombre del dueño real, el mes y año de nacimiento, la nacionalidad, la residencia y detalles de la propiedad. Sólo podrá denegarse el acceso caso por caso en circunstancias excepcionales.
El acuerdo también clarifica las reglas aplicables a "personas expuestas políticamente", es decir, las que están en un mayor riesgo de corrupción que el habitual por la posición política que ocupan, como jefes de Estado, miembros del Gobierno, jueces del Tribunal Supremo o miembros del Parlamento, así como sus familias. Cuando haya relaciones empresariales de alto riesgo con este tipo de personas, deberán ponerse en marcha medidas adicionales, como establecer el origen de la riqueza y los fondos implicados. El acuerdo todavía debe ser ratificado por los países de la UE, así como por el pleno de la Eurocámara en 2015”.

Fuente: Europa Press
Fecha: 17/12/2014

 El Congrés dona llum verda avui (18 de desembre) als Pressupostos de 2015 perquè entrin en vigor l’1 de gener
“El Pleno del Congreso dará luz verde definitiva este jueves al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 para que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero, después de tres meses de tramitación en los que ha incorporado 250 modificaciones con respecto a su redacción inicial.
Unos cambios que, sin embargo, es poco probable que sirvan para mover la postura de los grupos de la oposición, que tanto en su primera vuelta en la Cámara Baja como durante el trámite en el Senado se han opuesto a las cuentas presentando --todas las formaciones salvo Unión del Pueblo Navarro (UPN), socio electoral del PP--, enmiendas de totalidad y más de 8.200 enmiendas parciales.
De hecho, 98 de las 99 modificaciones incorporadas en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo eran propuestas del PP, y sólo los nacionalistas del PNV consiguieron sacar adelante una enmienda, sin contar con los cinco cambios del PSOE introducidos en el texto por un error del PP a la hora de votar, pero que fueron eliminados en el Senado.

CAMBIOS DEL SENADO
No obstante, el debate de este jueves se centrará en las 150 enmiendas introducidas en la Cámara Alta, la mayor parte del PP pero también alguna registrada por los nacionalistas catalanes y vascos.
Entre los cambios más importantes destaca el permiso que se otorga a las comunidades autónomas que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria para cubrir el año que viene todas las vacantes que se produzcan en sus cuerpos policiales, idéntica medida admitida para las policías municipales.
Además, se limita la tasa de reposición de la Educación para el personal docente no universitario en las comunidades que no cumplan los objetivos de deuda y déficit, y se definen como actividades prioritarias de mecenazgo algunas acciones llevadas a cabo por la Fundación ONCE y por la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
También se conceden 6 millones de euros a las comunidades autónomas para que financien los servicios de justicia gratuita y se regula el nuevo régimen retributivo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma que los desempeñan su cargo con carácter exclusivo percibirán dietas por asistir al Pleno o a las comisiones sin tener derecho a otra remuneración.
Por otro lado, se extiende la regulación sobre las limitaciones a las emisiones de deuda y operaciones de endeudamiento de los organismos públicos a los demás entes integrantes del sector público estatal, y se elimina la limitación que se quería introducir inicialmente a las aportaciones económicas de las instituciones para la contingencia de jubilación de los trabajadores públicos a través de Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco.
Igualmente, se asegura la viabilidad de los parques científicos y tecnológicos cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones públicas sin ánimo de lucro que se hubieran acogido a determinados aplazamientos de devolución de deudas mediante una moratoria para las cuotas que vencen en 2015, más sus intereses y se constituye un nuevo crédito por la totalidad del importe de las cuotas a aplazar, con vencimiento a 1 de enero de 2017 y plazo de amortización de hasta 20 años.
Por último, se prevé que las instituciones sanitarias y hospitales cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro que estuvieran acogidas a la moratoria prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a 21 años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de 10 años con amortizaciones anuales.

PRIMERAS CUENTAS DE LA RECUPERACIÓN
Según el Gobierno, éstas serán las primeras cuentas de la recuperación económica, y parten de unas previsiones "responsables y realistas" para lograr un "equilibrio entre la necesaria austeridad y la contención de gastos, y el impulso de la recuperación". Además, se espera que las medidas incorporadas en este proyecto de ley, junto con la reforma fiscal, permitan "abrir la puerta de la creación de empleo".
En total, los ingresos tributarios alcanzarán los 179.750 millones de euros, un 2,4% más que la recaudación prevista este año, mientras que los no tributarios llegarán a los 20.747 millones de euros, un 0,9% menos que las previsiones de este año. De esta forma, los ingresos totales no financieros sumarán 128.159 millones, un 1,3% más.
En materia de gastos, los ministerios dispondrán de 34.584 millones de euros (-4,7%). Las partidas que más crecerán serán la inversión en I+D+i (5.633 millones, +1,3%), las becas (1.413 millones, +21,5%), la cultura (81 millones, +17,1%) y la vivienda (770 millones, +4,8%).
El límite de gasto no financiero se situará en 133.259 millones de euros, un 2,7% más. Dentro de este techo, el gasto por los intereses de la deuda sumará 36.590 millones de euros, un 5,2% menos. De esta forma, los ministerios, con 34.584 millones de euros, contarán con un presupuesto 2.000 millones menor que lo que gastará el Estado en pagar los intereses de la deuda, 36.590 millones.
Por otro lado, se destinarán 29.469 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo, lo que representa un 10,3% más en comparación con el presupuesto inicial de 2013, cuando el gasto previsto se situó en 26.696 millones de euros.
Con todo, el gasto no financiero de los ministerios alcanzará los 66.336 millones de euros, un 5,6% más, mientras que las aportaciones a la Seguridad Social, las transferencias al SEPEE y las aportaciones a la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sumará 31.752 millones, un 19,8% más”.
 
Fuente: Europa Press
Fecha: 18/12/2014

 OBTENCIÓ D’ABONAMENTS AVANÇATS D’AJUDES A FAMILIES NOMBROSES I DISCAPACITATS.

Els beneficiaris dels nous impostos negatius podran sol·licitar a l’AEAT a partir de gener l’abonament avançat. 


Noves deduccions per a la família
Les noves deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec es podran obtenir de forma avançada mes a mes.
 
La Agencia Tributaria ha comenzado a enviar cartas a los posibles beneficiarios informando de los requisitos y procedimiento para la solicitud del cobro mensual
Los beneficiarios deberán presentar un formulario de solicitud, individual o colectivo, por cada una de las deducciones a las que tengan derecho
La solicitud se podrá presentar por internet o teléfono a partir del 7 de enero y presencialmente desde el 3 de febrero
 
1 de diciembre de 2014.- “Los beneficiarios de las tres nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que incorpora la reforma fiscal para el apoyo a la familia podrán solicitar a partir del mes de enero próximo su abono anticipado. Las deducciones se incluirán en la declaración anual de IRPF del 2015, a presentar en 2016, donde se regularizarán las cantidades que se hubieran percibido  como abono anticipado.
La Agencia Tributaria ha comenzado ya a enviar cartas informativas a los beneficiarios potenciales, en las que recoge los requisitos y procedimiento para la percepción mensual de estos impuestos negativos.
La solicitud del pago anticipado se podrá realizar de manera colectiva o individual mediante la presentación de un nuevo modelo, el 143, por cada una de las deducciones, acumulables entre sí, a las que los beneficiarios tengan derecho (100 euros mensuales por familia numerosa y por cada descendiente y ascendiente con discapacidad; 200 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial).
Las  deducciones, que podrán alcanzar los 1.200 euros anuales por cada descendiente o ascendiente con discapacidad y por familia numerosa, y los 2.400 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial, se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los requisitos.
Los requisitos son dos: por un lado, realizar una actividad por la que se cotice a la Seguridad Social o mutualidad alternativa; por otro, tener derecho a la aplicación del mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad, o ser ascendiente o hermano huérfano de padre y madre formando parte de una familia numerosa.
El límite para cada una de las deducciones serán las cotizaciones y cuotas to­tales a la Seguridad Social y/o mutualidades devengadas en cada período impositivo. Si se tuviera derecho a la deducción por contar con varios ascendientes y/o descendientes con discapacidad, el límite se aplicará de forma independiente respecto de cada uno de ellos”.
 
Procediment per la sol·licitut del pagament avançat
Una vez cumplimentado, el modelo de solicitud se podrá presentar por internet a partir del 7 de enero en la web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) mediante ‘Cl@ve’, ‘PIN 24 horas’, DNI electrónico o certificado digital. Al final de la carta remitida a los beneficiarios se recoge el Código Seguro de Verificación (CSV) requerido para las nuevas altas en Cl@ve de aquellos beneficiarios que no estén registrados en el PIN 24 horas. La solicitud también se podrá formalizar a partir de esa fecha en el teléfono 901 200 345.
A partir del 3 de febrero, la solicitud se podrá presentar también en cualquier oficina de la Agencia Tributaria, previa cumplimentación en la web de la Agencia, impresión y firma por parte de todos los solicitantes.
Cuando existan varios beneficiarios de una misma deducción, el abono anticipado se solicitará de manera colectiva o individual, elección que se podrá modificar para las distintas deducciones en enero de cada año.
En el caso de la solicitud colectiva, deberán suscribir la solicitud todos los solicitantes que pudieran tener derecho a la deducción. Quien figure como primer solicitante deberá cumplir los requisitos para el abono de la deducción en el momento en que se presente la solicitud y será quien reciba la transferencia bancaria mensual. Si los beneficiarios optan, en cambio, por la solicitud individual, el importe de la deducción se dividirá entre los distintos solicitantes por partes iguales.
 
¿Quiénes pueden solicitar el abono anticipado?
- Ascendientes –o hermanos huérfanos de padre y madre– que formen parte de una familia numerosa.
- Contribuyentes con derecho a la aplicación de los mínimos por descendientes o ascendientes con discapacidad”.
 
Requisits
“- Título de familia numerosa y/o certificado de discapacidad: los solicitantes deben comprobar que cuentan con la  documentación acreditativa de familia numerosa y el certificado de discapacidad del ascendiente o descendiente. Las Comunidades Autónomas enviarán directamente esta documentación a la Agencia Tributaria.
- Número de Identificación Fiscal (NIF) de todos los solicitantes, así como de los descendientes y ascendientes con discapacidad. Para menores de 14 años que no cuenten con NIF se podrá solicitar un NIF con la letra ‘K’ de menores en las oficinas de la Agencia Tributaria.
- Alta en la Seguridad Social o mutualidad y plazos mínimos de cotización (en las solicitudes colectivas basta con que el requisito lo cumpla quien figure como primer solicitante)”.
Fuente: Agencia tributaria

 
Calendari impositu
Calendari General del Contribuent 2015.
               
Ramon Soler
de 10.00 a 13.00 h
Enric Rius
de 10.00 a 13.00 h
Agenda
27 de gener de 2015
de 8.30 h a 10.30 h.
Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició. Accedeix ara i escull la teva àrea
BANC
Servei d'Assessorament Productes Financers
Club Financer & Fiscal
Reempresa
Club de Descomptes de la Cecot
 
 
Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Telf.93736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org
Si no voleu tornar a rebre aquest butlletí, feu clic aquí