Cliqueu aquí si no veieu correctament aquest missatge
Butlletí mensual | Gener 2015

Legislació

 Resolució de 20 de gener de 2015, per la qual s’ordena la publicació de l’acord de convalidació del RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de carácter econòmic.

 Recurs de inconstitucionalitat nº 7870-2014, contra la llei del Parlament de Catalunya 4/2014. De 4 d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en els entitats de crèdit.

 Ordre HAP/50/2015 de 21 de gener, per la qual es fixen els llindars relatius a les estadístiques d’intercanvi de béns entre Estats membre de la Unió Europea.- Publicat al BOE el 27-1-2015.
Tant per  les introduccions a la Península i Balears procedents d’altres països membres, com les expedicions amb  els mateixos territoris, es fixa un import acumulat en l’exercici precedent o en el corrent de 400.000 euros. Si es superen aquests límits caldrà presentar declaracions d’Intrastat.


Projectes de llei

 Avant projecte de la Llei d’Auditoria de Compte. El 26 de desembre de 2014, el Consell de Ministres ha aprovat l’Avantprojecte de Llei (APL) d’ Auditoria de Comptes derivat de la necessitat d’adaptació a la normativa europea.

Jurisprudència
Sentències

 AN, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S de 29 Dic. 2014
Nº de Recurso: 725/2010
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
 
DADES DE CARÁCTER PERSONAL. Dret de l’interessat a que s’elimini de la llista de resultats el seu nom vinculat a un embargament derivat dels deutes a la Seguretat Social. Aplicació de la jurisprudencia comunitària sobre el dret a l’oblit. Responsabilitat de Google Spain com entitat gestora del tractament de les dades, al constituir una unitat de negoci amb Google Inc., i ser filial d’aquesta i per tant, constituir un veritable “establiment” en el sentit regulat en la Directiva 95/46. Si bé es reconeix la prevalencia del dret d’oposició al tractament de dades personals pel seu titular, la seva tutela exigeix una cuidada ponderació dels drets e interessos en conflicte, ja que s’ha de considerar lícit el tractament d’aquestes dades pel motor de recerca quan la información continguda en les web ha estat objecte de publicació de manera lícita.
 
 
 ICAC
Consulta de contabilidad núm. 6 del BOICAC núm. 99 de septiembre de 2014 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ COMPTABLE.
Comptabilització d’un contracte d’arrendament d’immoble amb opció de compra. NRV 8ª. L’opinió sobre el criteri aplicable a aquests casos es troba publicada en anterior consulta 5 del BOICAC núm. 78 de juny 2009, en la qual s’aclareix que quan les condicions econòmiques d’un acord d’arrendament, es dedueixi que es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte, aquest acord s’haurà de qualificar com arrendament financer. Es presumeix que es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat, quan no existeixin dubtes raonables de que es va exercir aquesta opció.


Consultes de la Direcció General de Tributs

 DGT CV-0100-15, de 16 de gener.
Règim especial d’agencies de viatges: Determinació de la base imposable provisional a partir del marge brut obtingut a l’any natural immediatament anterior.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. Règim especial d’agències de viatges. Determinació de la base imposable. Situacions en les quals, a causa de les variacions de preus causades per diversos factors (descomptes, subocupació o extracupons, variacions del preu del carburant, etc), la base imposable de les operacions no pot determinar-se en el moment de la meritació d’IVA. Possibilitat de determinar provisionalment la base imposable de les operacions subjectes al règim especial en funció del marge brut obtingut en l’any natural immediatament anterior, regularitzant en la darrera declaració-liquidació de l’exercici en relació al marge de benefici real.


 DGT CV-2892-14, de 29 d’octubre. Exempció d’IVA.
Està exempta de l’IVA la compra al promotor d’un habitatge que va ser arrendada amb anterioritat a un tercer en un període superior a 2 anys.
El consultante pretende adquirir una vivienda directamente al promotor de la misma la cual, en el pasado y por un período de tiempo superior a dos años, ha estado arrendada a una entidad en donde ésta tenía sus oficinas. Con carácter previo a su adquisición, la finca ha sido objeto de un expediente administrativo de cambio de calificación de forma que en el momento de su adquisición tiene la consideración de vivienda.
Cuestiona si la operación está exenta o no del impuesto.


 DGT CV-0185-15, de 20 de gener.
Nous Tipus d’IVA.

Tipus impositius d’Iva aplicables a determinades entregues de bens amb la nova regulació de la reforma tributària.
 

 DGRN, R de 4 Nov. 2014

SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA. Dipòsit de comptes anuals. Es denega la seva pràctica. Tancament de la fulla registral de la mercantil per falta de dipòsit dels comptes anuals relatius a l’exercici anterior. Presentada la documentació corresponent als comptes de l’exercici precedent, va resultar qualificat amb defectes i aquests no van estar subsanats i va caducar el seu assentament de presentació sense haver efectuat, per tant el seu dipòsit.

  NOTA. EXEMPCIONS EN OPERACIONS INTERIORS DE LA LLEI D’IVA. Art.20 QUE DEIXEN SE SER-HO.
Fins el 31 de diciembre de 2014
“El artículo 20 sobre Exenciones en Operaciones interiores de la Ley del IVA establecía:
“Uno. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones:
18º. Las siguientes operaciones financieras:
ñ) Los servicios de intervención prestados por fedatarios públicos, incluidos los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en las operaciones exentas a que se refieren las letras anteriores de este número y en las operaciones de igual naturaleza no realizadas en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.
Entre los servicios de intervención se comprenderán la calificación, inscripción y demás servicios relativos a la constitución, modificación y extinción de las garantías a que se refiere la letra f) anterior”.
 A partir de 1/1/2015 els Notaris, Registradors de la Propietat i Mercantils, que haguessin intervingut, per exemple, en escriptures públiques de constitució d’avals, fiances, préstecs i garanties reals com la hipoteca, L’any anterior no tenien obligació de repercutir cap IVA.
El canvi ve a conseqüència del procés iniciat per la Comissió Europea (Dictamen de 24 de octubre de 2012 affaire nº 2011/4031).
Un 21% més sobre operacions molt elevades de preu , a les quals només els empresaris o professionals que tinguin dret a la deducció de l’IVA suportat podran deduir en la seva declaració trimestral o mensual.


Emprendetur

 Tens una empresa innovadora en el sector turistic i necessites finançament? No perdis l'oportunitat d'aconseguir finançament a unes condicions úniques!
Aprofita la convocatòria oberta dels programes EMPRENDETUR!


Formació

 El Controlling a l'empresa: teoria i pràctica | Inici 05/02/2015 Final 19/02/2015 | 12 hores.

 Prevenció de blanqueig de capitals | Inici 23/02/2015 Final 24/02/2015 | 8 hores
 

Notícies

 Instrucció de l’AEAT número  4/2014, de 9 de desembre, de la Directora del Departament de Recaptació de la Agencia Estatal d’Administració Tributària, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament 
Petit extracte de la mateixa:
“SEGUNDA: TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
 
Dificultades económico-financieras transitorias
La valoración de la existencia de dificultades económico-financieras que de forma transitoria, impidan al obligado realizar el pago de sus deudas tributarias se realizará conforme a lo establecido en la Instrucción 6/2006, de 23 de noviembre.
En particular, se valorarán los siguientes aspectos:
 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias corrientes: a estos efectos, se podrá considerar como indicio de dificultades económico-financieras de carácter estructural el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago de las obligaciones tributarias por parte del obligado en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
 
Las posibilidades de generación de flujos de tesorería o la existencia de un plan de viabilidad que permitan previsiblemente cumplir de manera efectiva el aplazamiento solicitado.
 
La presentación reiterada y sistemática de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento por parte del obligado.
 
El incumplimiento, referido tanto al pago como a la formalización de garantías, de aplazamientos o fraccionamientos concedidos con anterioridad”.
 
FONT: Agència Tributària
 

 El ministre Guindos afirma que l’obligació  de declarar béns a l’ estranger  es "plenament compatible" amb normes de la UE. 

“El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado este martes que la norma española que obliga a los residentes a declarar sus bienes en el extranjero es "plenamente compatible" con la legislación de la UE.
Guindos ha explicado que la Comisión Europea ha pedido información al Gobierno sobre esta norma, pero ha asegurado que "por el momento no hay nada definitivo" sobre la posibilidad de que se abra un expediente contra España por esta cuestión.
"Las autoridades españolas están convencidas de que es plenamente compatible con la normativa comunitaria", ha asegurado el ministro de Economía a su llegada a la reunión del Ecofin.
El Ejecutivo comunitario ha recibido numerosas denuncias sobre esta norma española, que también fue debatida en la comisión de Peticiones de la Eurocámara el pasado mes de noviembre. Los denunciantes se quejan de las dificultades administrativas para hacer la declaración, del carácter desproporcionado de las multas por incumplimiento y de que éstas no prescriban. Bruselas aseguro al Parlamento que tiene "dudas" sobre la ley espanyola”.
 
Fuente: Europa Press
Fecha: 27/1/2015
 

 Modificacions legals que se han produït en relació amb l’ IVA d’ importació  per l’exercici 2015  
“A raíz de la modificación operada en la Ley del IVA por la Ley 28/2014 de 27 de noviembre se ha incluido la posibilidad de que, bajo ciertos requisitos, las cuotas del Impuesto a la importación se ingresen en la declaración- liquidación correspondiente al período en que se reciba el documento en el que conste la liquidación practicada por la Administración”.
 
Font: Agència tributaria


 Deducció per familia nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec.Per accedir a la sol·licitud.


Calendari impositu

 Calendari General del Contribuent 2015

Consulta als nostres assessors
Ramon Soler
de 10.00 a 13.00 h
Enric Rius
de 10.00 a 13.00 h
Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àreaAgenda

Prespectives econòmiques per a l'any 2015 per Gonzalo Bernardos | 25/02/2015 de 18.00 a 20.00 h

Societats Cívils Patrinomials | 05.03.2015 de 8.30 a 10.30 h


  Club Financer & Fiscal
Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotdp@cecot.org”.