Si no visualitza correctament aquest correu faci clic aquí.
  butlletí mensual | Octubre 2014
Legislació

 OM HAP/1846/2014 de 8 Oct. (Modifica OM HAP/2194/2013 de 22 Nov., procedimientos y condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas).

Es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària. La seva aprovació té com a finalitat facilitar i fer més senzilla la presentació de declaracions per via electrònica als obligats tributaris. En aquest sentit, com a resum de les principals novetats introduïdes per la referida Ordre ministerial convé destacar les següents:

1. S'aprova un nou sistema de presentació basat en l'ús de certificats electrònics reconeguts, alternatiu al de signatura electrònica avançada, eliminant amb això certes operacions que en la pràctica s'ha posat de manifest resultaven tècnicament complexes.
2. S'ha ampliat la possibilitat d'utilitzar l'enviament d'un missatge SMS com a forma de presentació al model 190, corresponent a entitats a les quals sigui aplicable la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal, sempre que no superin 15 registres.

En conseqüència es podrà realitzar la presentació mitjançant l'enviament d'un missatge SMS per a les declaracions dels models 347, 190 corresponents a comunitats de propietaris que incloguin fins a 15 registres i per al model 390, obtingudes mitjançant la utilització del servei d'impressió desenvolupat a aquests efectes per l'Agència Tributària a la seva Seu Electrònica que compleixin els següents requisits:

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el Crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En el marc d'aquestes mesures, aquesta Llei té tres eixos fonamentals: el primer, fomentar la competitivitat i el funcionament eficient dels mercats; el segon, millorar l'accés al finançament; i, el tercer, fomentar l'ocupació. A més s'avancen algunes mesures de la reforma fiscal.
Projectes de Llei

 Projecte de Llei de l'Impost de societats (BOCG 13-10-2014). Ha tingut entrada en la Càmera del Senat el text aprovat per la Comissió d'Hisenda i Administracions Públiques del Congrés dels Diputats, amb competència legislativa plena, en relació amb el Projecte de Llei de l'Impost de societats. La present Llei manté la mateixa estructura de l'Impost de societats que ja existeix des de l'any 1996, de manera que el resultat comptable segueix sent l'element nuclear de la base imposable i constitueix un punt de partida clau en la seva determinació. No obstant això, aquesta Llei proporciona aquesta revisió global indispensable, incorporant una major identitat a l'Impost de societats, que ha abandonat fa temps el paper de complement de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, però sense abandonar els principis essencials de neutralitat i justícia inspirats en la pròpia Constitució.

 Projecte de Llei per la qual es modifiquen la Llei de l'IRPF, la Llei del IRNR i altres normes tributàries (BOCG 13-10-2014).Amb data 13 d'octubre de 2014, ha tingut entrada en la Càmera del Senat el text aprovat per la Comissió d'Hisenda i Administracions Públiques del Congrés dels Diputats, amb competència legislativa plena, en relació amb el Projecte de Llei per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

 Projecte de Llei per la qual es modifiquen la Llei de l'IVA, aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, la Llei de IIEE i mesures en matèria de fiscalitat mediambiental (BOCG 13-10-2014).Amb data 13 d'octubre de 2014, ha tingut entrada en la Càmera del Senat el text aprovat per la Comissió d'Hisenda i Administracions Públiques del Congrés dels Diputats, amb competència legislativa plena, per la qual s'estableix determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres.

Jurisprudència

 DGRN, R d'1 Ag. 2014. SOCIETAT ANÒNIMA. Dipòsit de comptes anuals. Es denega la seva pràctica. L'informe d'auditoria que s'aporta conté una opinió desfavorable. Segons l'auditor, nomenat pel registrador a instàncies de la minoria, els comptes analitzats no expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la societat auditada

 TEAC unificació de criteri 11-9-14. Secció Vocalía 12ª, R d'11 Set. 2014Anualitats per aliments i mínim per descendents. El tractament previst per a les anualitats per aliments satisfetes en virtut de decisió judicial a favor dels fills és aplicable en aquells casos en els quals el contribuent que satisfà les anualitats ostenti la guarda i custòdia compartida respecte dels seus fills, i compatible amb l'aplicació del mínim per descendents.

 TJUE 2-10-14 Fondiere 2A, assumpte C-446/13. Operacions intracomunitàries. Lliurament de béns i lloc de realització. El lloc de realització en un lliurament de béns entre dues societats situades en dos Estats membres diferents, quan a aquests béns prèviament al lliurament se'ls ha de sotmetre a algun tipus de treball, és on es troba situat el prestador de serveis.

Consultes de la Direcció General de Tributs

 Consulta Vinculant V2212-14. Tractament en l'Impost de societats de les dotacions corresponents a deterioracions de crèdits.

IMPOST DE SOCIETATS. Base imposable. Les dotacions que hagin generat el registre d'un actiu per impost diferit i que es corresponguin amb deterioracions de crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el subjecte passiu, s'integren a la base imposable de l'impost amb el límit de la base imposable positiva prèvia a la seva integració i a la compensació de bases imposables negatives. No s'aplica als actius per impost diferits la reversió del qual es produeixi pel mer transcurs del termini de 6 mesos. S'aplica als crèdits o altres actius derivats de deutors no vinculats amb l'entitat en el moment del naixement del crèdit amb independència que, amb posterioritat a aquest moment, es pogués produir alguna circumstància nova que determinés la vinculació amb el deutor.

 Consulta Vinculant V1913-14. Tractament en l'IVA de les donacions d'aliments rebudes per una Fundació per al seu repartiment en menjadors socials. 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. Una Fundació que rep donacions d'aliments per part d'empreses productores i comercializadores per destinar-los a menjadors socials, es qüestiona si aquestes prestacions estan o no subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 Consulta Vinculant V1705-14. Tractament en l'IVA de les exempcions sobre determinats materials relacionats amb la formació.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. Exempcions. Un col·legi adquireix unes tabletes pel mètode de renting. El Col·legi les cedeix als alumnes, que paguen per això l'import del renting, o alguna cosa superior. En el cas està exempta l'educació infantil, primària i secundària, en ser impartida per un Col·legi considerat Centre Docent, i també estaran exempts de l'IVA els serveis de cessió de tabletes efectuada pel Col·legi per als alumnes, igual que ho està el lloguer de llibres. L'exempció de l'article 20.Un.9º de la Llei 37/1992, no resultaria aplicable als serveis en qüestió si els seus destinataris no anessin els alumnes del centre sinó terceres persones, resultant, en aquest cas aquesta activitat subjecta i no eximeix de l'IVA, tributant al tipus general de l'impost.

 ICAC. Consulta de comptabilitat núm. 2 del BOICAC núm. 98 de juny de 2014 Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Pago de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte Hivernacle. Aplicació de la norma de registre i valoració 12ª del PGC "Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Impost General Indirecte Canari (IGIC) i altres Impostos indirectes. El referit tribut és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum dels gasos fluorados i que ha de repercutir-se pel subjecte passiu. Pel que no forma part dels ingressos de l'empresa. Per reflectir el passiu que origini al contribuent l'impost es podrà utilitzar una subdivisió del compte 475. "Hisenda Pública, creditora per conceptes fiscals", no sent apropiat utilitzar la subcompte 4750. "Hisenda Pública, creditora per IVA", ja que el passiu amb la Hisenda Pública no s'origina per causa de l'IVA. Irrellevant a aquests efectes del fet que l'impost controvertit pugui formar part de la base imposable de l'IVA.
Formació

 Novetats de la reforma tributària de l'IVA, impostos especials i llei general tributària (05/11/2014).

 La factura electrònica (17/11/2014).

 Tancament fiscal i comptable 2014 (26/11/2014).

Notícies

 CE permet a Espanya retornar només una part del 'cèntim sanitari' per mantenir el tipus mínim de l'impost. La Comissió Europea (CE) ha permès al Govern espanyol que retorni només una part del 'cèntim sanitari' que va declarar il·legal del Tribunal de Justícia de la UE (TUE), atès que la devolució íntegra del cobrat indegudament suposaria incomplir la directiva comunitària que fixa el tipus mínim de l'Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), conegut com a 'cèntim sanitari', segons van confirmar a Europa Press en fonts de l'Agència Tributària. Font: Europa Press 5/10/14.

 L'Agència Tributària llança un servei de cita prèvia per als seus tràmits ordinaris. L'Agència Tributària ha posat avui en marxa un sistema de cita prèvia per a la majoria de tràmits i gestions que han de realitzar els contribuents en les oficines de l'organisme en qualsevol moment de l'any, del tal manera que, igual que ocorre amb la campanya de la renda, els ciutadans podran triar dia, hora i lloc per realitzar les seves consultes i tràmits.
Font: Europa Press 6/10/14.

 L'Agència Tributària llança un nou sistema de gestió de l'IVA basat en la informació en temps real de les transaccions comercials. Sistema `SII´. Després de cada facturació, els contribuents hauran d'enviar a l'Agència Tributària en un màxim de quatre dies hàbils el detall de les factures emeses i rebudes. Només serà obligatori per a un col·lectiu de 62.000 contribuents, format per grans empreses, grups d'IVA i inscrits en el règim de devolució mensual. Tindran per a les seves autoliquidacions deu dies més de termini i no presentaran els models 340 (llibres registro), 347 (operacions amb tercers) i 390 (resum anual). Amb la informació rebuda i la que consti en la base de dades, la AEAT elaborarà les dades fiscals del contribuent, a l'efecte de l'IVA, facilitant la declaració de l'impost. Font: Nota de premsa de l'Agència Tributaria 20/10/14.

Calendari impositu
 Calendari impositiu d'octubre a desembre.
Horari d'atenció:
Ramon Soler
de 10.00 a 13.00 h
Enric Rius
de 10.00 a 13.00 h
Agenda
La successió en l'empresa familiar.
11 de noviembre de 2014
de 8.30 h a 10.30 h. 

Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició. Accedeix ara i escull la teva àrea
BANC
Servei d'Assessorament Productes Financers
 Club Financer & Fiscal
Formació Novembre
Reempresa
 Club de Descomptes de la Cecot
 
Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Telf.93736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org
Si no vols tornar a rebre aquest butlletí, clica aquí