Si no visualitza correctament aquest correu faci clic aquí.
  butlletí mensual | Setembre 2014
Legislació

Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal(B.O.E. de 6 de septiembre de 2014). L'objectiu de la norma és facilitar els acords que permetin la supervivència d'empreses que entrin en un procés concursal. Introdueix modificacions en determinats preceptes de la Llei Concursal relatius al conveni concursal, a la fase de liquidació i a la qualificació. Modifica també la Llei de Societats de Capital, la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, i la Llei d'Enjudiciament Civil.

Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost de societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents, en relació amb les rendes o g uanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsaments d'aquestes accions o participacions i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació. (B.O.E. de 10 de setembre de 2014).

Projectes de Llei

PROJECTE DE LLEI DE RENDA, RENDA DE NO RESIDENTS I ALTRES NORMES TRIBUTÀRIES (publicat el 06-08-2014). Projecte de Llei per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

PROJECTE DE LLEI DE L'IVA, IGIC, IIEE I ALTRES NORMES (publicat el 06-08-2014). Projecte de Llei per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, i la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres.

PROJECTE DE LLEI DE SOCIETATS (publicat el 06-08-2014).
• Projecte de Llei de l'Impost de societats.
• Novetats en el tractament de les amortitzacions en la futura LIS.
• Periodificació de les despeses amb la nova LIS.

AVANTPROJECTE DE LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA (publicat el 20-06-2014). Avantprojecte de Llei de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Jurisprudència

IMPOSTOS ESPECIALS. TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, S. de 2 Jun. 2014. Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs. Fet imposable. L'Advocacia de l'Estat reconeix que, si ben els subjectes passius de l'impost ostenta legitimació per sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts, en cap cas poden ser els beneficiaris de la devolució, doncs aquesta qualitat únicament correspon al consumidor final. Si mai es va a produir l'abonament de la devolució al subjecte passiu, l'únic risc de doble pagament seria sempre en relació amb el subjecte repercutit . Si s'hagués realitzat l'abonament al subjecte repercutit, cap problema existiria, atès que, acordada la devolució en la sentència, la qual cosa hauria succeït és que tal pronunciament ja hauria quedat compliment, amb el que mai hauria d'efectuar-se un nou pagament al subjecte repercutit. Si no s'ha qüestionat en la demanda el fet d'haver-se suportat per la interessada els pagaments de l'impost que s'al·leguen, no cap una altra solució que la de tenir-los per certs.

ARRENDAMENT DE SERVEIS. Danys ocasionats com a conseqüència d'una defectuosa prestació d'un servei d'assessorament fiscal. La distinció que fa la jurisprudència més recent entre responsabilitat contractual i extracontractual, i l'àmbit específic al fet que es redueix l'aplicació de la teoria de la uni tat de la culpa civil, no justifica que s'estengui la responsabilitat de la societat derivada de la defectuosa prestació del servei contractat, a l'administrador i soci d'aquesta societat encarregat de realitzar el servei.

Consultes de la Direcció General de Tributs

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. Deducció de l'IVA suportat. L'entitat interessada presenta la baixa en el Cens d'Obligats Tributaris i posteriorment suporta quotes de l'IVA per l'adquisició de serveis jurídics. No es perd automàticament la condició de subjecte passiu pel mer cessament en l'activitat, si com a conseqüència de l'exercici de la mateixa s'incorre posteriorment en despeses directament relacionades amb aquella, permetent la deducció de les corresponents quotes suportades, si escau. Si existeix una relació directa i immediata entre les quotes suportades per l'IVA corresponent a l'adqui sició de serveis jurídics pel contenciós que manté i l'activitat exercita per la interessada. La interessada ha de presentar la corresponent declaració, model 303, per l'IVA, per exercir el dret a la deducció de les quotes suportades i, si escau, el dret a la devolució de les mateixes.

IRPF. Deducció per habitatge habitual de l'adquirida mitjançant acceptació d'herència. Adquirit el ple domini d'un habitatge per herència d'una germana morta al juliol de 2012 si bé l'escriptura de manifestació i acceptació d'herència es va formalitzar al gener de 2013, la interessada planteja dubte sobre si pot aplicar-se la deducció per inversió en habitatge habitual de les quantitats que satisfà per a la devolució d'un préstec concedit al novembre de 2012, l'objecte del qual era el d'abonar als hereus l'excés d'adjudicació.

En resposta emesa per Consulta Vinculant 10 juny 2014, entén la DGT que d'acord amb les normes del Codi Civil, la data de l'adquisició de l'herència és la del moment de la defunció del causant:-juliol de 2012- pel que-es compleix en aquest supòsit amb un dels requisits exigits per a l'aplicació del règim transitori previst per als períodes impositius posteriors a l'exercici 2013 per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, una vegada suprimida la deducció al·ludida, el que l'habitatge habitual hagi estat adquirida amb anterioritat a l'1 de gener del citat any.

En conseqüència, en el cas plantejat, la contribuent podrà deduir-se aquestes quantitats, accedint així al citat règim transitori, si a més hagués practicat la deducció en el període impositiu 2012, podent així, en els períodes impositius 2013 i següents, practicar la deducció per inversió en habitatge habitual per les quantitats que satisfaci corresponents al préstec esmentat en els termes previstos en la LIRPF vigent a 31 de desembre de 2012.
Disposicions aplicades: Disposició transitòria 18ª (Llei 16/2012); arts. 609, 657 i 989 CC.

ICAC. Consulta de comptabilitat núm. 1 del BOICAC núm. 98 de juny de 2014 Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. Quantitats disposades per una Societat mercantil a la qual es concedeix una pòlissa de crèdit. L'empresa haurà de reconèixer un passiu financer per la pòlissa de crèdit en el moment en què es converteixi en part obligada, es compleixin els criteris de probabilitat en la cessió de recursos i sempre que dita passiva es pugui valorar amb fiabilitat. En el cas controvertit, les circumstàncies descrites es produiran a mesura que la societat realitzi la disposició d'efectiu. Registre comptable. Aplicació del criteri establert en la NRV 9ª "Instruments financers" del PGC. l'empresa registrarà el deute inicialment pel seu valor raonable, que equivaldrà normalment, al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustada pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. Memòria dels comptes anual s. Haurà de facilitar tota la informació significativa sobre la pòlissa de manera que els comptes anuals reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, situació financera i resultats de l'empresa. COMPTE BANCARI EN DESCOBERT. Comptabilitat. Representa un passiu per a la societat. En conseqüència, el citat saldo negatiu bancari figurarà en el passiu del balanç formant part de la partida "Deutes amb entitats de crèdit" de l'epígraf C.III "Deutes a curt termini".

Formació

La reforma fiscal: novetats (del 08/10/2014 al 05/11/2014).
Novetats de la reforma tributària dels impostos IRPF i IRPF dels no residents (08/10/2014).
Novetats de la reforma tributària de l'impost sobre societats (22/10/2014).
La factura electrònica (24/10/2014).

Notícies

L'OCDE demana eliminar la deducció per habitatge, pujar l'IBI i endurir el règim de les SICAV.L'organització considera que el nucli d'una futura reforma tributària hauria de contemplar una reducció permanent en les contribucions empresarials a la Seguretat Social centrada en aquells treballadors amb menor retribució. Font: Europa Press 9/9/14.

Rebaixa del tipus autonòmic d'IRPF. El conseller d'Economia ha assegurat aquest dilluns que la Generalitat no es pot permetre rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, un impost del que l'Estat va anunciar una rebaixa a l'agost i que algunes comunitats estudien també reduir."No ens ho podem permetre donada la situació de les finances de la Generalitat, ja que la millora de l'economia no es reflecteix en els diners que es transfereix de Madrid", ha afirmat el conseller en la Seu Vella de Lleida, al final de la inauguració oficial del curs acadèmic 20 14-2015. Font: Europa Press 8/9/14.

Hisenda començarà a retornar en breu el que va recaptar indegudament amb el cèntim sanitari. Perquè ja ha rebut el dictamen que va elevar a la Comissió Europea sobre aquest assumpte. Així ho ratifiquen fonts del Fisc, que expliquen que s'està estudiant el dictamen per establir quant s'ha de retornar als contribuents i que no es vol allargar aquest procés més de l'estrictament necessari, per la qual cosa no trigarà a començar i no es va a relegar a 2015, detallen. Font: Expansión 15/09/14.

Calendari impositu
Calendari impositiu (d'octubre a desembre).
Horari d'atenció:
Ramon Soler
de 10.00 a 13.00 h
Enric Rius
de 10.00 a 13.00 h
Agenda
La Reforma Fiscal: Impost de societats, IVA i altres impostos.
21 de octubre de 2014
de 8.30 h a 10.30 h. 
La successió en l'empresa familiar.
11 de noviembre de 2014
de 8.30 h a 10.30 h. 
Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició. Accedeix ara i escull la teva àrea
BANC
Servei d'Assessorament Productes Financers
 Club Financer & Fiscal
Fundació Cecot Formació
Reempresa
Nit de l'Empresari 
 Club de Descomptes de la Cecot
 
Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Telf.937361100 | info@cecot.org | www.cecot.org
Si no vols tornar a rebre aquest butlletí, clica aquí